§ 1. Idrætsforeningens navn er Krumspring. Dens hjemsted er Vanløse i Københavns kommune.

§ 2. Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteter til børn, unge og voksne. Foreningen satser på bredde i både udbud og indhold af aktiviteter. Foreningen vægter ligeledes det sociale aspekt. Alle uanset race, religion eller bopæl kan blive medlem. Foreningen har lokalt tilhørsforhold til Vanløse og omegn.

§ 3. Foreningen følger nedenstående vedtægter. Ændringer af vedtægterne kræver vedtagelse på generalforsamling. De behandles under pkt. 5, som er beskrevet i § 8 Generalforsamling.
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, en kasserer samt 3-5 medlemmer. Der kan yderligere vælges 3 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Halvdelen vælges i lige årstal og halvdelen i ulige. Formand og kasserer er ikke på valg samme år, og de må ikke være i familie.
Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.
Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 15 år.
Stk. 6. Formand og kasserer skal dog være fyldt 18 år.

§ 4.Foreningen tegnes af formanden og et antal bestyrelsesmedlemmer. Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Formanden og den øvrige bestyrelse udpeger kassereren til at tegne foreningen i økonomiske anliggender. Dog kan der ikke optages lån/kreditter uden bestyrelsens godkendelse.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en den valgte revisor.
Revisor må ikke selv være medlem af eller i familie med et medlem af bestyrelsen.
Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 5.Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages børn, unge og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

§ 6. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på den førstkommende generalforsamling.

§ 7. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Kontingenter opkræves af kassereren.

§ 8. Generalforsamling.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes senest 31. marts og varsles mindst 2 uger før afholdelsen ved opslag på hjemmesiden.
Stk. 2. Forslag, der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.
Stk. 3. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af forældre eller værge med dertil hørende stemmeret.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Hvis der ønskes skriftlig afstemning, skal stemmetællere udpeges før afstemningen.

Stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på Krumsprings hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 9. Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Opdatering fra instruktørerne.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til § 3.
  7. Valg af 1 revisor
  8. Eventuelt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 10 uger efter, at kravet herom er modtaget af formanden, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal være revideret før generalforsamlingen.

§ 12. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Denne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13. Foreningens ophør
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Vanløse Bydel.

 

Således vedtaget, den 16. februar 2020

Bestyrelse:

Julie Beier Lund, Mohammed Al-ghazali, Mette Hansen, Jonathan Ndlovu, Liselotte Kragh, Ditte Rønnest og Claus Hansen