Generalforsamling 16. februar 2020.

1. Valg af dirigent og referent.

Der blev foreslået:

Dirigent: Julie

Referent: Mette

Begge forslag blev vedtaget.

Dirigenten overtog ordet og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet.

2. Bestyrelsens beretning.

Københavns kommune stiller nu krav om en skriftlig beretning, der kan ses i regnskabet. Der var et par minutters læsepause.
Der fortalt om opstart i Tingbjerg og projekt Tryg i Trafikken, PigeCamp på Rødkilde har været meget ressourcekrævende. Der har været DanseCamp på Tingbjerg Fritidshjem i vinterferien.
Vi er stadig i gang med et forløb på Tingbjerg Fritidshjem, som slutter i februar. Derefter starter vi hold på Energicenter Voldparken og på Tingbjerg skole.
Krumspring er blevet tilbudt socialt partnerskab med kommunen.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Der opkræves nu kontingent i rater, der forfalder jævnt fordelt over sæsonen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Opdatering fra instruktørerne.

Mohammed fortalte, at det går godt, men evalueringerne skal deles op pr. hold, for hvis der nu skulle være noget, der skal rettes op på, er det lettest, hvis man ved, hvilket hold det drejer sig om. Jonathan synes, at det går godt, men at holdet mandag fra 18 til 20 må gerne reduceres med ½ time efter sommerferien. I fremtiden bør der kun være 1 voksen pr. voksen/barn.
Benjamin synes også, at det går godt.
Når vi starter i Tingbjerg er der 57 i instruktør- og bestyrelsesgruppen.

5. Behandling af indkomne forslag.

§8 stk. 2 foreslås ændret, så generalforsamlingen skal være afholdt senest 31. marts.
Ditte motiverede forslaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til § 3.

Julie (formand) var ikke på valg, og hun fortsætter.

Mette (kasserer) genopstillede og blev valgt.

Liselotte var på valg, og hun fortsætter.
Anne-Katrine genopstiller ikke, så Jonathan stiller op og blev valgt for en 2-årig periode
Claus, Mohammed og Ditte var ikke på valg, og de fortsætter alle.

Ole har meddelt både Mette og Julie, at han gerne vil stille op som suppleant. Han blev valgt som førstesuppleant. Benjamin blev også valgt som suppleant.

7. Valg af 1 revisor

Ordet blev givet til kassereren, der foreslog, at vi vælger Skovbo Revision igen.

Skovbo Revision valgt

8. Eventuelt

14. marts optages der reklamefilm. Der er invitation på vej ud til de hold, der har instruktører, der har meldt sig til at være med.
Julie sagde tak til generalforsamlingen.