Generalforsamling 25. februar 2018.

Dan bød velkommen til og gik hurtigt over til pkt. 1 på dagsordenen.

1. Valg af dirigent og referent.

Dan foreslog:

·         Dirigent: Liselotte

·         Referenter: Busola og Mette

Begge forslag blev vedtaget.

Dirigenten overtog ordet og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet.

2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen beretning blev præget af projektet Tryg i Krumspring, der skal øge tryghedsfølelse for medlemmer, forældre og instruktører, dette gøres gennem:

o   Krav til instruktørernes kompetencer, springsikker-kursus o.l.

o   Modtagelse af nye instruktører af Daniel og Anne-Katrine. Mangel på feedback efter opstart skyldes muligvis miskommunikation. Det har nok ingen større konsekvenser, men for en sikkerheds skyld arrangerer Daniel møder med de instruktører, der er startet efter nytår.

o   Besøgsordning for instruktører er ikke blevet udnyttet så meget. Det er kun få, der har været på besøg hos hinanden.

o   Førstehjælpskursus, der indhentes tilbud med fokus på gymnastik- og børneførstehjælp.

§ Hvis muligt afholdes kurset lørdag eftermiddag på instruktørweekenden.

o   Kvalitet af redskaber og faciliteter.

§ Nedsættelse af handyman-ordning har haft stor tilslutning og succes.

§ Hjælper både ved reparation, og baneopsætning til events.

§ Evt. indhentning af andre frivillige forældre ifm. Afslutningen. Det kan f.eks. være til at tage fotos i en time.

§ Daniel efterlyser klarere afgrænsning af handyman-opgaverne, længere sigtet handlingsplan, handyman tilknyttet til hver skole, evt. et opstartsmøde. Generalt mere overblik. Daniel, Dan og Claus finder dato for et møde.

o   Mere gennemsigtighed i foreningen

§ Klar holdstruktur ift. alder og kompetencer = mindre kreative navne, men nemmere at vælge passende hold for medlemmer.

§ Klare krav til hvert hold, evt. mulighed for at afvise børn, der ikke opfylder kravene

§ Diplomer til kvantificering af børnenes udvikling

§ Evalueringsskemaer. Der var lidt nervøsitet blandt instruktørerne ift. kritik, men forældrene er i overvejende grad kommet med konstruktiv kritik og megen ros.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Kontingentindtægterne er gået ned i forhold til foregående år, fordi vi måtte lukke eller flytte flere hold, da Katrinedals skole lukkede pga. renovering. Til trods for færre hold, er lønomkostninger steget, dette skyldes flere omkostningstunge hold. Udgifter til kurser er steget meget grundet Tryg i Krumspring. Egenkapital for lille p.t. Vi håber, at vi får overskud i indeværende år, så den bliver større.
Efter besvarelse af spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Opdatering fra instruktørerne.

-         Det går fint på de fleste af holdene.

-         På nogle hold er der stort frafald i løbet af sæsonen, omkring midt-december, evt. løbende opfyldning

-         På nogle hold kan det være et problem med gennemslagskraft, fordi instruktørerne ikke er fysisk høje og tunge. Daniel tager fat på de hold, hvor det kan være tilfældet.

-         Koldt i lokalerne om vinteren. Især på Kirkebjerg. Vi kan tilbyde at betale udgift til varmeblæser, som skolen også kan bruge i dagtimerne.

5. Behandling af indkomne forslag.

§8 stk. 2 foreslås ændret, så forslag skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før GF.
Ordet gives til Ditte vedr. begrundelse:
I dag foregår kommunikationen i bestyrelsen hurtigt og effektivt i en Facebook-gruppe, så forslag fra medlemmer kan sagtens gennemgås på en uge. Tidligere har fristen været 14 dage før, så i ekstreme tilfælde hvor bestyrelsens varsel kunne være 14 dage før, er der næsten ikke tid til at komme med forslag. I praksis har vi altid varslet mindst en måned før, men vi ved ikke, hvad der sker i fremtiden.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til § 3.

1.       Dan (formand) var ikke på valg, og han fortsætter.

2.       Mette (kasserer) genopstillede og blev valgt.

3.       Claus, Dan og Ditte genopstillede, og blev alle valgt. (Julie og Liselotte var ikke på valg, og de fortsætter begge.)

4.       Anne-Katrine genopstillede som suppleant og blev genvalgt. Jonathan og Mohammed stillede op som suppleanter og blev begge valgt.

7. Valg af 1 revisor

-         Ordet blev givet til kassereren, der foreslog, at vi vælger Skovbo Revision igen.

-         Skovbo Revision valgt

8. Eventuelt

Vi får muligvis mangel på lokaler i sæson ’18-19. Vi ved ikke, hvornår vi kan komme i gang på Katrinedals skole igen. Vi har mange ideer, men rent konkret ved vi, at vi kan gøre følgende:

o   Opstart af fredagshold, da der er flere ledige lokaler om fredagen

o   Giganthold i den store idrætshal på Rødkilde med 4 instruktører og 1 hjælpeinstruktør og 50 børn i hallen samtidigt.

Dirigenten sagde tak til generalforsamlingen.

Til sidst sagde vores formand Dan tak til alle deltagere.